Регистрация на промени в ЕТ и дружества. Заличаване на фирми

Тагове: регистрация, на, промени, регистрация на промени, промени в ет, регистрация на промени в ет, промени в дружества, заличаване, на, фирми, заличаване на фирми, заличаване на фирма, регистрация на промени в оод, регистрация на промени в дружество, заличаване на ет, заличаване на оод, регистрация на промени в дружества, заличаване на еоод, ликвидация на фирма, ликвидация на фирми, ликвидация на оод, прекратяване на оод, спиране на оод, прекратяване на ет, еоод, ет, ад, дззд, дружество, ликвидация на ет

Кога се налага ?

Регистрацията на промени в ЕТ и търговски дружества се налага във всички случаи когато има :

 • Промяна на наименованието

 • Промяна на седалище и адрес на управление

 • Промяна в предмета на дейност

 • Промяна на собствеността
          - Приемане на нов съдружник или изключване на съдружник
          - Покупко-продажба на ЕТ
          - Продажба на дружествени дялове
         -  Продажба на капитала от едноличния собственик
  /от ЕООД в ООД/

 • Промяна в името на едноличен теърговец (ЕТ), ООД, ЕООД, КД, СД, АД, КДА, Кооперации

 • Промяна на управителя

 • Промяна на капитала – увеличение или намаление

 • Промяна в разпределението на дружествените дялове

 • Вписване на други обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял

 • Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;

 • Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на предприятие и други.

 • Преобразуване на търговски дружества
          - Преобразуване чрез промяна в правната форма
          - Вливане, сливане, отделяне, разделяне

При гражданските дружества (ДЗЗД) промените се извършват с промяна на дружествения договор и заверяването му от нотариус. В някои случаи се налага и издаване на нова карта за код Булстат.

 

Заличаване на фирми

 

В зависимост от правноорганизационната форма процедурата по заличаване фирмите е различна.

Търговско дружество се прекратява в следните случаи:

 • С изтичане на срока, определен в дружествения договор

 • По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство

 • Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

 • При обявяване в несъстоятелност

 • По решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството, за дружествата регистрирани по ТЗ:

  -  По иск на съдружниците, ако важни причини налагат това.  Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала
    - По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона
     - По иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител

В дружествения договор могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на дружеството.

 

Едноличният търговец се заличава в следните случаи:

 • При прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина - по заявление, подадено от едноличния търговец

 • При смъртта му - по заявление, подадено от наследниците му

 • При поставянето му под запрещение - по заявление, подадено от настойника или попечителя

 

Гражданските дружества(дружествата по закона за задълженията и договорите-ДЗЗД) се прекратяват в следните случаи:

 • По решение на съдружниците

 • При смърт на някой от съдружниците

 • С изтичане на срока, определен в дружествения договор

 • При поставянето под запрещение на съдружник(ако са само двама)

 

Колко ще Ви струва ?

 

 

Услуга

Държавниатакси
и хонорар

Адвокатски
хонорар

Общо

Регистрация на промени и заличаване на ЕТ

80,00

100,00

180,00

Регистрация на прехвърляне на предприятие на ЕТ

70,00

150,00

220,00

Регистрация на промени /без прехвърляне
на дялове и промени в капитала на ЕООД и ООД/

100,00

150,00

250,00

Регистрация на прехвърляне на дялове в ООД и ЕООД 

100,00

300,00

400,00

Регистрация на промени в капитала на ООД и ЕООД

150,00

150,00

300,00

Закриване на фирма. Ликвидация

100,00

300,00

400,00

Вписване на промяна на съдружници

100,00

200,00

300,00

Продажба на капитала на едноличния собственик
(от ЕООД в ООД)

140,00

300,00

440,00

Преобразуване на ТД

300,00

500,00

800,00

Преобразуване на ТД чрез промяна на правната форма

300,00

500,00

800,00

Промени в гражданско дружество без издаване
на нова карта за код БУЛСТАТ
70,00 - 70,00
Промени в гражданско дружество без издаване
на нова карта за код БУЛСТАТ
55,00 - 55,00
Заличаване на дружество по ЗЗД 50,00 50,00 100,00

*Към държавните такси и хонорар се включват и нотариалните такси за заверки на подписи когато това се налага

 

Ако ни донесете документите, които е нобходимо да се подготвят от адвокат, таксата за неговата услуга отпада. Например при "Регистрация на промени и заличаване на ЕТ" вместо 180,00 лв., ще ви струва само 80,00 лв.