Регистрация на фондация/сдружение

Тагове: регистрация, регистрация на фондация, регистрация на сдружение, регистрация на благотворителна фондация, регистрация на фондация за общественополезна дейност, регистрация на фондация за частна полза, регистрация на сдружение за общественополезна дейност, регистрация на сдружение за частни ползи, фондация, сдружение, асоциация, сдружение с нестопанска цел, сдружение с идеална цел, сдружение за напояване

По своята същност фондациите и сдруженията представляват юридически лица с нестопанска цел. Съдебната регистрация е задължителна за възникването на юридическите лица с нестопанска цел като самостоятелен правен субект. Компетентен по тази процедура е окръжният съд по седалище и  адрес на управление.

Фондациите/сдруженията като юридически лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като:

  • Фондации/сдружения за осъществяване на дейност в обществена полза

  • Фондации/сдружения за осъществяване на дейност в частна полза.

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство.

Учредители на фондацията/сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Фондация може да се регистрира и от едно лице, докато сдружението се учредява от три или повече български или чуждестранни физически или юридически лица. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

Фондациите, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в Централен регистър при Министерството на правосъдието.

Какво се включва в услугата по регистрация на фондация/сдружение ?

 

  •    Безплатна консултация относно избора на правна форма за юридическото лице с нестопанска цел 

  •    Изготвяне на учредителен акт или устав и попълване всички останали изискуеми от закона документи за регистрацията

  •   Съпровождане до нотариус за заверка на необходимите документи като разноските по заверка са за наша сметка

  •     Заплащане от Ваше име на държавните такси

  •    Подаване от Ваше име наборът от необходимите документи в окръжния съд по седалище и  адрес на управление

  •      Следене на развитието на процедурата

 

След като ни подадете горната информация, ние ще изготвим учредителните документи и заявления, които Вие ще трябва да подпишете и заверите нотариално.

Процедурата завършва с регистрация на юридическото лице с нестопанска цел и издаване на ....

За да подготвим документите за регистрация на юридическото лице с нестопанска цел е необходимо да ни дадете информация относно:

- За фондация е необходимо да ни посочите: наименованието, данни за учредителят/те, целите и срока, за които се учредява, предоставеното имущество, органите на управление и правилата относно начина на представляване както и в чия полза ще е – обществена или частна.

- За сдружение е необходимо да ни посочите: наименованието, данни за учредителите, предмета на дейност, членовете на управителния съвет, правилата относно начина на представляване на сдружението, срока, за който се учредява.

 

Колко ще Ви струва ?

 

Регистрация на Фондация/Сдружения - 500,00 лева. В цената се включват:

·         Държавни такси – 90,00 лева

·         Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 350,00 лева

·         Банков превод – 2,00 лева

·         Наш хонорар – 58,00 лева

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 150,00 лева