Регистрация на фирма

Тагове: регистрация, фирма, ЕТ, ООД, ЕООД, СД, КД, ДЗЗД, регистрация на фирми, дружество, АД, КДА, запазване фирма, търговски закон, закон за задълженията и договорите, търговски регистър, булстат, registracia, кооперация, клон на чуждестранен търговец, клон на чуждестранна фирма, регистрация на промени, заличаване на фирми, регистрация на фирма, регистрация на ет, регистрация на оод, регистрация на еоод, регистрация на ад, регистрация на дззд, регистрация на сд, регистрация на кд, регистрация на дружество с ограничена отговорност, регистрация на кда, ристриране на фирма, регистриране на фирми, регистриране на оод, регистриране на еоод, регистриране на ет, регистриране на дззд, registracia na firma, registracia na firmi, registrirane na firma

След промените в Търговския закон, началният капитал за регистрация на ЕООД и ООД стана само 2 лв., което прави изключително достъпно за всеки да регистрира своя фирма. 
Документите за регистриране на фирма подаваме с електронен подпис, като по този начин ви предоставяме възможност  да регистрирате фирма със значително по-ниски такси и без необходимост да извършвате нотариална заверка на заявленията. Например при заявления подадени по електронен път регистрацията на ЕТ е с 25 лв. по-ниски такси, при регистрацията на ООД и ЕООД спестявате 65 лв. от държавните такси, 6 лв. за нотариална заверка. По този начин с всяка услуга извършена чрез нас пестите средства и време, а както знаете времето също е пари.

Какво се включва в услугата по регистрация на фирма ?

 

 • Безплатна консултация относно какъв тип фирма да регистрирате (ЕТ, ЕООД, ООД, СД, КД, ДЗЗД, КДА, АД, Кооперация)

 • Запазване име на фирмата

 • Изготвяне на учредителен акт/дружествен договор и попълване всички останали изискуеми от закона документи за регистрацията на Вашата фирма

 • Съпровождане до нотариус за заверка на необходимите документи като разноските по заверка са за наша сметка

 • Заплащане от Ваше име на държавните такси

 • Подаване от Ваше име наборът от необходимите документи в Агенцията по вписванията

 • Следене на развитието на процедурата

 

След като ни подадете горната информация, ние ще изготвим учредителните документи и заявления, които Вие ще трябва да подпишете и заверите нотариално.

Процедурата завършва с регистрация на фирмата и издаване на Удостоверение за актуално състояние.

За да подготвим документите за регистрация на Вашата фирма е необходимо да ни дадете информация относно:

 • Името, седалището и адреса на управление с пощенски код и предмета на дейност на дружеството

 • Данните на съдружниците/едноличния собственик по лична карта или копия от тях

 • Кой ще бъде управител/управители/ на дружеството

 • Какъв ще е размера на капитала – минимум 2 лева за ООД и ЕООД

 • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците

След като ни подадете горната информация, ние ще изготвим учредителен акт или дружествен договор в зависимост от вида на дружеството и ще ви го изпратим на посочен от вас имеил, пощенски адрес или можете да го получите в нашият офис. С този документ вие ще откриете набирателна сметка в избрана от вас банка и ще внесете капитала. От банката ще ви издадат удостоверение, което трябва да донесете в нашия офис. Тук ще подпишете всички останали документи и ще платите сумата(можете и по банков път да го направите) за регистрацията на дружеството. Процедурата завършва с регистрация на фирмата и издаване на Удостоверение за актуално състояние.

 

Особености при регистрацията на ЕТ

 

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България.

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

За да подготвим документите за регистрация на ЕТ, е необходимо да ни дадете информация относно:

 • Името, седалището и адреса на управление с пощенски код и предмета на дейност на ЕТ, като във името трябва да се съдържа първото име и презимето или фамилията на собственика.

 • Данните на търговеца по лична карта или копие от нея

 

Колко ще Ви струва ?

 

Регистрация на ЕТ - 280,00 лева. В цената се включват:

- Държавни такси – 60,00 лева

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 150,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

- Наш хонорар – 57,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + дърваните такси ще Ви струва само 130,00 лева

Регистрация на ЕООД и ООД – 530,00 лева. В цената се включват:

- Държавни такси – 145,00 лева

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 300,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

- Наш хонорар – 72,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 230,00 лева

 

Регистрация на СД – 380,00 лева. В цената се включват:

- Държавни такси – 335,00 лева

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 180,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

- Наш хонорар – 62,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 200,00 лева

 

Регистрация на КДА,  АД  и ЕАД – 1100,00 лева

- Държавни такси – 335,00 лева

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 600,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

·         Наш хонорар – 152,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 450,00 лева

 

Регистрация на КД – 400,00 лева. В цената се включват:

- Държавни такси – 125,00 лева

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 200,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

- Наш хонорар – 62,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 200,00 лева

 

Регистрация на ДЗЗД – 110,00 лева. В цената се включват:

- Държавни такси – 15 лева (регистриране в регистър БУЛСТАТ)

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 50,00 лева

- Наш хонорар – 45,00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 60,00 лева

 

Регистрация на Клонове на чуждестранни юридически лица – 700,00 лева. В цената се включват:

- Държавни такси – 300,00 лева

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 300,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

- Наш хонорар – 87,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 400,00 лева

 

Регистрация на Кооперация – 400,00 лева

- Държавни такси – няма държавна такса

- Адвокатски хонорар за изработване на необходимите документи – 300,00 лева

- Банков превод – 2,00 лева

- Наш хонорар – 87,00 лева

- Издаване на удостоверение за актуално състояние – 11, 00 лева

 

Ако сами си набавите необходимите документи таксата по съставянето им от адвокат отпада т.е. регистрацията  + държавните такси ще Ви струва само 100,00 лева

 

Регистриране на специализирани фирми изискващи разрешителни и лицензи

 

Такива фирми са например  аптеки, обменни бюра, туроператорски фирми, туристически агенции, застрахователни брокери, частни детски градини,. частни училища, обекти за търговия с алкохол и цигари и др. Нашата задача е да ви снабдим с нужните разрешителни и лицензи за извършването на съответната дейност.

Цената по регистриране на специализирана фирма включва освен разходите по регистрация на самата фирма и разходите по издаване на необходимите разрешителни и лицензи. За конкретна оферта ни изпратете информация относно желаната правна форма и дейността, която искате да извършвате, а ние ще ви съставим оферта. Ако имате вече регистрирана фирма ни изпратете само информация за желана от вас дейност, която искате да извършвате.